Adatkezelési tájékoztató/Adatvédelem


Cégünk számára kiemelt fontosságú cél a webaruhaz.izzolampa.eu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme.

A látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeljük, gondoskodunk az adatok biztonságáról.

Regisztrációkor kizárólag a rendeléshez feltétlenül szükséges adatokat kérjük. Regisztrált ügyfeleinknek semmikor, semmilyen kéretlen /spam/ levelet nem küldünk.

Regisztrált ügyfeleink kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak. Regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát írásos kérés alapján bármikor töröljük.


Idevonatkozó jogszabályok:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény; 
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; 
- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 
- 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az 

elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól 
- Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény; 

1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az IZZÓLÁMPA BT. (székhely: 4220 Hajdúböszörmény,II.Rákóczi Ferenc u.44. cégjegyzékszám: 09-06-014787, nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága mint cégbíróság, adószám: 22363051-2-09) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Az IZZÓLÁMPA BT. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.izzolampa.eu weboldal és a www.webaruhaz.izzolampa.eu(a továbbiakban: Weboldal és webáruház) működtetése során a Honlapra és a webáruházba látogatók, a Honlapon vagy a webáruházban regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Izzólámpa Bt.

Székhely és levelezési cím: 4220 Hajdúböszörmény II.Rákóczi Ferenc u.44.

Telefonszám: +36 30 5222-160

Email cím: izzolampabt@gmail.com

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Felhasználónév,
 • saját e-mail cím,
 • jelszó,
 • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
 • telefonszám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 oldal

 • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
 • bármely információ; azonosítható az a
 • természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
 • különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy
 • a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • ’’adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
 • automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
 • rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés,
 • betekintés
 • felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján,
 • összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • _______________________________________________________________
 • ’’Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,

ügynökség

 •  vagy bármely
 • egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal
 • együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog
 • határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölé
 • sére vonatkozó különös szempontokat
 • az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • _______________________________________________________________

 

 • ’’Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
 • bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.oldal

 • Az igénybe vett adat
 • kezelők
 • Szállítás
 • 1.
 • Adatkezelő
 • által ellátott tevékenység: Termékek
 • kiszállítása, fuvarozás
 • 2.
 • Csomagpiac Kft.
 • Székhely:
 • 2100 Gödöllő,Németh László u. 1/b
 • Telefon:
 • 06 70 9409-442
 • info@csomagpiac.hu
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám,
 • E-mail cím.
 • 4.
 • Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
 • 5.
 • Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása.
 • 6.
 • Az adatkezelés időtartama, az
 • adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig
 • tart.
 • 7.
 • Az adat
 • kezelés
 • jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv.
 • 5. § (1) bekezdése.
 • Tárhely
 • szolgáltató
 • 1.
 • Adatkezelő
 • által ellátott tevékenység: Tárhely
 • szolgáltatás

 

 

 

 

 

 

3.oldal

 

 

 

 

 • 2.
 • Adatkezelő
 • megnevezése és elérhetősége:
 • Tárhelypark Kft
 • Székhely: 1122 Budapest,Gaál József u.22
 • Telefonszám: +36 (1) 700-4140
 • E-mail: info@tarhelypark.hu
 • Weboldala:
 • http://www.tarhelypark.hu/
 • 3.
 • Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes
 • adat.
 • 4.
 • Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 • 5.
 • Az
 • adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 • 6.
 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely
 • -
 • szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely
 • szolgáltató felé
 • intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 •  
 • Szepi-adó Bt
 • 4220 Hajdúböszörmény, Baltazár Dezső utca 1
 • Telefonszám:30/456-1379
 • Adatkezelés célja:
 • számlák,bizonylatok könyvelése
 • Az írott anyag vissza kerül a Izzólámpa Bt-hez további megörzésre
 •  
 • Az adatkezelés biztonsága
 • Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei,
 • továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek
 • jogaira és
 • szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat
 • mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek
 • között, adott esetben:
 • a.
 • a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 • b.
 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas

 

4.oldal

 

 • jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 • c.
 • fizikai
 • vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való
 • hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 • d.
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések
 • hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
 • Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
 • Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
 • jogaira és szabadságaira
 •  nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet
 • az adatvédelmi incidensről.
 • Az érintett részére adott tájékoztatásban
 • világosan és közérthetően
 • ismertetni kell az adatvédelmi
 • incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi
 • tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb
 • kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő,
 • valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens
 • orvoslására tett
 • vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből
 • eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
 • Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
 • az adatkezelő
 • megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre
 • , és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták,
 • különösen azokat az intézkedéseket
 • mint például a titkosítás alkalmazása , amelyek a
 • személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek
 • számára
 • értelmezhetetlenné teszik az adatokat
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett,
 • amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a

 

 

 

5.oldal

 • továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
 • a tájékoztatás
 • aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé
 • . Ilyen esetekben az érintetteket
 • nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló
 • intézkedést kell
 • hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
 • Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság,
 • miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
 • magas kockázattal jár
 • elrendelheti az érintett tájékoztatását.
 • Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
 • Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb
 • 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens
 •  a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján
 • illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
 • kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik
 • meg 72 órán
 •  belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
 • Panasztételi lehetőség
 • Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
 • Hatóságnál lehet élni:
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.5.
 • .Telefon: +36 1 391-1400
 • Fax: +36 1391-1410
 • E-mail:
 • ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: http://naih.hu
 • Zárszó
 • A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
 • ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
 • adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 20
 • 16/679 RENDELETE
 • (2016. április 27.)
 • ·
 • 2011. évi CXII. törvény
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
 • továbbiakban: Infotv.)

 

 

 

6.oldal

 • 2001. évi CVIII. törvény
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
 • társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §
 • a)2008. évi XLVII. törvény
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető

feltételeiről és egyes korlátairól

 • (különösen a 6.§
 • a)2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§
 • a)16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatár
 • a vonatkozó EASA/IAB
 • ajánlásról
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás
 • adatvédelmi követelményeiről
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
 • személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
 • szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

3.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

 

7.oldal

 

 

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

 

Alkalmazott cookie-k:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
 • Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.
 • Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.
 • Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

 

8.oldal

3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy az érintett beleegyezését követően az Info. tv.-ben meghatározott módon, az üzletekben történő személyes áruátvétel során a terméket átvevő természetes személy személyi azonosító igazolványának számát a Számlákon rögzítse. Az Info. tv. rendelkezései értelmében a hozzájárulás, szóban, írásban és ráutaló magatartással (az okmány átadásával) is megadható. Jelen adatkezelés célja a vásárlók tulajdonjogához fűződő érdekének megóvása. Az Info. tv. rendelkezései értelmében az érintett kérheti a Szolgáltatótól a jelen pontban rögzített személyes adatának törlését.

 

3.5. Hírlevéllel, Személyre szabott hírlevéllel, Kosárelhagyó levéllel kapcsolatos adatkezelés

www.izzolampa.eu  és a webaruhaz.izzolampa.eu oldalon személyre szabott hírlevélre történő feliratkozásra van lehetőség. A lehetőség igénybevételével kapcsolatosan a hírlevélre feliratkozó felhasználó önkéntes adatszolgáltatás keretében a lentebb meghatározott személyes adatait adja át kezelésre az Izzólámpa Bt részére:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Cím
 • Weboldal használattal kapcsolatos viselkedési szokások
 • Hírlevél olvasással kapcsolatos viselkedési szokások
 • Vásárlási szokások

 

3.6. Egyéb célú adatkezelés

Telefonos beszélgetések rögzítése:

Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatot nem  tart fent,hívás során az ügyfélszolgálattal folytatott telefonbeszélgetést és  annak hívószámát nem rögzítjük.

Abban az esetben, ha a panaszt a Szolgáltató azonnal orvosolni nem tudja, vagy egyéb ok miatt az Érintett durván beszél, obszcén kifejezéseket használ, sértegeti az ügyfélszolgálati munkatársat vagy a Szolgáltatót, Szolgáltató jogosult a hívás megszakítására.

 

 

9.oldal

 

 

 

 

 

 

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.izzolampa.eu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás, illetve ha az Érintett feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében.

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 

 

 

 

 

10.oldal

 

 

 

 

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított legfeljebb 1 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5.4. Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről, a 8.4. pontban meghatározott módon történő leiratkozásig tart.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

Google analitics asistant,

Facebook oldal menedzsment

 A Szolgáltató az elektronikus számla kibocsátása érdekében az Érintett által megadott adatokat továbbítja Partner HUB Zrt. részére. Az adattovábbítás célja: az Érintett részére elektronikus díjbekérő számla kiállítása, melyet a Szolgáltató elektronikus úton, az Érintett által megadott email címre küld.

6.3. Az Izzólámpa Bt. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

 

11.oldal

 

 

 7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Izzolampa Bt., 4220 Hajdúböszörmény II.Rákóczi Ferenc u.44.

Ügyfélszolgálat:izzolampabt@gmail.com

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

 

12.oldal

 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. HÍRLEVÉL, SZEMÉLYRE SZABOTT HÍRLEVÉL

8.1. A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

8.2. Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

8.3. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az Érintettek részére. Az ilyen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

8.4. Hírlevél

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Szolgáltató a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli.

 

13.oldal

Hírlevél esetében a Szolgáltató, mindaddig kezeli az Érintett hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig az Érintett a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából emailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a Szolgáltató további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Az Érintett bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználóink a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenes leiratkozhatnak a hírlevélről.

8.5. Személyre szabott hírlevél

Az Izzólámpa Bt. a felhasználók személyes adatait,  arra is felhasználhatja, hogy számukra személyes ajánlatokat küldjön, hírlevél formájában.  A személyre szabott hírlevél keretében az Izzólámpa Bt. a regisztrált és a hírlevélre feliratkozott felhasználók korábbi vásárlásait vizsgálja, és ennek vizsgálata és eredménye alapján, személyre szabott hírlevelet is küldhet a felhasználói számára.

A személyre szabott hírlevélről való leiratkozásra a 8.4. pontban található rendelkezések az irányadóak. Amennyiben az érintett felhasználó leiratkozik az  hírleveléről, a továbbiakban Személyre szabott hírlevelet sem fog kapni.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

 Hajdúböszörmény, 2018. május 15.

14.oldal